محمدباقر قالیباف: مردم از وضعیت اینترنت دلخورند

محمدباقر قالیباف از نظارت بر ابعاد مختلف اینترنت سخن به میان آورد و مانع شدن در روند اینترنت را چاره ندانست و حکمرانی در حوزه اینترنت را به عنوان راه چاره عنوان کرد.

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *